ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม

Rate this item
(0 votes)
Animation and Multimedia program was founded in 2009. The purpose of this program is to educate the students and to heighten their skills in animation production and multimedia design. Suan Sunandha Rajabhat University had also have a similar policy, which is to increase the computer skill of the students who would grow up and support the overall industry in Thailand.

The first generation of the students in Animation and Multimedia program started to take the classes in 2009. They needed to take 126 credits in order to graduate. All along this period, all instructors in this program and also other specialists would provide then students the knowledge about animation production process, multimedia production, and the information about other related computer design. This program did not only provide the knowledge, but also heighten the skill of the students suitable to support animation industry in Thailand. For example, the students would learn how to create animation, edit the video, write the script, and various skilled used in the actual animation studio. As our need to prepare the student for the industry, the curriculum needed to be updated all the time. In 2011, the instructors in this program helped improve the curriculum by adding more course work about computer graphic and advance animation production skills. As the results, the new curriculum was used as the first time in 2012.

In 2015, the curriculum was written as the improvement of the 2012 curriculum. It includes more theory class about communication art, since Animation and Multimedia program is a part of communication art programs in the faculty of management science. This curriculum has been used until now.

โดยสาขาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสมผลิตหลักสูตรครั้งแรกเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2552

เพื่อ เปิดรับนักเรียนที่สนใจในการเรียนการสอนในด้านการผลิตงานด้านแอนิเมชั่นและ มัลติมีเดียทีมีความเกียวข้องกับการสื่อสาร. ในหลักสูตรภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสมได้จัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาที่ ประกอบไปด้วยการเรียนการสอนด้านการสื่อสารด้านการผลิตงานแอนิเมชันและมัลติ มีเดียและด้านการตลาดทั้งนี้นักศึกษาที่จบการศึกษาจะต้องมีการเรียนการสอน ต้องไม่ตำกว่า126หน่วยกิตและได้ดำเนินการมาจนถึงปีการศึกษา2554จึงได้มีการ ปรับปรุงหลักสูตรและได้หลักสูตรใหม่ซึ่งเป็นหลักสูตร2555 ที่มีการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้เนื้อหาการเรียนการสอนให้มีการฝึกปฎิบัต ิมากขึ้นเพื่อและเน้นการทำงานในสายอาชีพมากขึ้นและตรงกับความต้องการตลาดและ นักเรียนและผู้สนใจมากขึ้น จนในปีการศึกษา2558ทางสาขาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในฉบับที่3ในปี2558เพื่อ เป็นไปตามระบบการศึกษาที่กำหนดไว้โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้ทางความทาง ด้านนิเทศศาสตร์มากขึ้นและดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตร2558จนถึงปัจจุบัน

ด้วย ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทด้านต่างๆ ของสังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกแวดวง  รวมไปถึงด้านสื่อสารต่างๆที่จำเป็นต้องการพัฒนารูปแบบการสื่อสารไปในยุค ดิจิตอลและงานด้านเทคโนโลยีก็เป็นที่สนใจและยังนำไปใช้เป็นองค์ประกอบเสริม และองค์ประกอบหลักในการผลิตงานการสื่อสาร ดังเช่นงานในแอนิเมชันและมัลติมีเดียที่เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของ สังคมปัจจุบันโดยเฉพาะด้านธุรกิจบันเทิงที่ประกอบไปด้วยวงการภาพยนตร์วงการ โฆษณา วงการศิลปะและการออกแบบวงการต่างๆเหล่านี้เป็นวงการที่ทำเงินสูงสุดในทั้งใน และนอกประเทศและเทคโนโลยีก็มีบทบาทก็มีความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีด้านแอนิ เมชันและมัลติมีเดียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน สาขาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสมเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2552จนถึง ปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น5รุ่น  โดยได้ทำการเรียนการสอนด้านงานด้านการสื่อสาร การออกแบบ การผลิตงาน2Dและ3D ตลอดจนงานกราฟิคเคลื่อนไหวทุกชนิดที่ใช้กับงานด้านมัลติมีเดีย เพื่อนำไปสูการตอบโจทย์ในการทำงานด้านนิเทศาสตร์ได้แก่โฆษณา ภาพยนตร์  วิทยุโทรัทัศน์ งานภาพเคลื่อนไหวมัลติมีเดีย  ในการทำงานต่างๆและยังสามารถไปสู่ตลาดด้านแอนิเมชันและดิจิตอลคอนเท็นที่ กำลังเติบโตในตลาดโลกได้  โดยการเรียนการสอนมีระยะเวลา4ปี 126หน่วยกิต  เนื้อหาที่เรียนประกอบไปด้วยพื้นฐานด้านิเทศาสตร์ การคิดและสร้างสรรค์ พื้นฐานศิลปะ การประยุกต์ใช้เครื่องมือและการสื่อสารด้านการตลาดในอุสหกรรมแอนิเมชัน

ssru

03. 2019