ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ธนิต  พฤกธรา

หัวหน้าสาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม

วุฒิการศึกษา :

03. 2019